Kategorie
Obwieszczenia

Obwieszczenie NDEsu w sprawie wyniku wyborów z 10. maja 2021

O B W I E S Z E N I E   NDEsu
O Β Ι Ω Σ Ο Σ   ΝΔΕ-ασ

w sprawie wyników wyborów PARLAMENTARNYCH w 10. maja2021

Narodowy Arbitraż Wyborczy przeprowadził na terenie Republiki w dniach 7-10 maja 2021 wybory deputowanych do Parlamentu II kadencji. Uprawnionych do głosowania było 9 osób, oddano 7 głosów, z czego wszystkie były ważne. Frekwencja wyniosła 77.778%. Wybory przeprowadzono przy pomocy platformy choicevoting.

Wybory wygrał komitet bloku partyjnego EPaE złożony z polityków KkD i i Allaga uzyskując 71.429% i 88 mandatów, dalej 28.571% z 35 mandatami

Zatwierdzając wynik wyborów i odnosząc się do art.8 Ustawy o wyborach do Parlamentu z dnia 12.04.2021 (sygn. NO/01U/003/2021) przyjął Uchwałę o podziale mandatów:
1. Aristotella Palais-Polesi (EPaE/KkD) 44 mandaty
2. Janos Dmitres (EpaE/i Allaga) 44 mandaty
3. Petros Neos (SO) 20 mandatów
4. Filipos Neos (SO) 15 mandatów

WYNIKI WYBORÓW:https://app.choicevoting.co.uk/election/ended/MQomp9yY1m

Kategorie
Akty Prezydenta

Akt prezydencki z 29.04.2021

Akt Prezydencki wydany dnia 29.04.2021 przez Efnespritosa, a publikowane w Imerolegios Nomoses pod sygnaturą: EP/P01/002/2021

Kategorie
Ustawy

Ustawa o zmianie ustawy o Symbolach państwowych z dnia 7.03.2021

Ustawa o zmianie ustawy o Symbolach państwowych z dnia 7.03.2021
Νομος απη αλλαγα νομοι απο την Εφνεσδεσιεσ συμβολασι (7.03.2021)
Nomos api allaga nomoi apo tin Efnesdesies simwolsi (7.03.2021)

z dnia 16/04/2021

sygnatura NO/03U/005/2021

Kategorie
Akty Prezydenta

Akty Prezydenckie 6.-12. kwietnia 2021

Akty Prezydenckie wydane w dniach 6.-12.04.2021 przez Efnespritosa, a publikowane w Imerolegios Nomoses pod sygnaturą: EP/P01/001/2021

a. Powołanie Sędziego z dnia 6.04.2021
b. Powołanie Rektora z dnia 12.04.2021


Kategorie
Ustawy

Ustawa o wyborach do Parlamentu

sygnatura NO/01U/003/2021

Νομος απτο Σιζιτσισυφεσισ
Nomos apto Sizicisifesis nostimei
Ustawa o wyborach do Parlamentu

z dnia 12.04.2021

Kategorie
Ustawy

Ustawa o miastach (12/04/2021)

sygnatura: NO/02U/004/2021

Νομος απο τονο Πολιο
Nomos apo tono Polio
Ustawa o miastach

z dnia 12.04.2021

Kategorie
Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE NDEsu

O B W I E S Z E N I E   NDEsu
O Β Ι Ω Σ Ο Σ   ΝΔΕ-ασ

w sprawie wyniku wyborów PREZYDENCKICH w 1. kwietnia 2021

W dniu 1.04.2021 na terenie całej Republiki Północno-Helleńskiej zostały przeprowadzone wybory na urząd Prezydenta Państwa. Uprawnionych do głosowania było 8 osób, oddano 6 głosów, frekwencja wyniosła 75%. Nie zanotowano głosów pustych, ani nieważnych.

Największe poparcie otrzymał urzędujący premier, Afrodos Olimpos Sigrafoi popierany przez i Allaga’21 oraz Kinoniiki kai Demi uzyskując poparcie 66.67%
za nim uplasował się kandydat popierany przez Simachos Olaskratias – Pan Nikolos Neos.

Tym samym Państwowy Arbitraż Wyborczy stwierdza wybór Σιβιλιεσπριτος’a Afrodos Olimpos Sigrafoi

w imieniu NDE podpisem nadał uwierzytelnił
/-/Ιυανος Διονιζιιυος Πολεσι
[ο Πριτος απα ΝΔΕ]

Kategorie
Rozporządzenia

rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wydane przez Ministra ds. Państwowych dnia 27/03/2021 do Ustawy o aktach prawnych

SYGNATURA rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wykonawcze Efnesfesis Iporgrejos


Kategorie
Konstytucja

Ustawa Państwowa Republiki Północno-Helleńskiej Z dnia 27.02.2021

Νομος Εφνεσδεσιος Ωοριασελλενικας Ολαςκρατιασ
Nomos Efnesfesios Woriasellemikas Olaskratias
Ustawa Państwowa Republiki Północno-Helleńskiej

Z dnia 27.02.2021

Rozdział I Państwo – το Εφνεσφεσι 

Art.1 Republika Północno-Helleńska (Ωοριασελλενικας Ολαςκρατια), jest niezależnym i demokratycznym państwem prawnym, szanującym zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej
Art.2 Suwerenem jest Naród północnohelleński, czyli wszyscy obywatele Republiki
Art.3 Celem ochrony swoich granic, Republika powołuje Republikańskie Siły Zbrojne (Ολασκρατιος Στρατος), złożone z sił powietrznych, sił lądowych, oraz marynarki wojennej
Art.4 Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (το Σιζιτσισυφεσι), władzę wykonawczą Rada Państwa (η Σιβιλια Εφνεσφεσισ), wraz z Prezydentem (o Εφνεσπριτος), władzę sądowniczą niezależne sądy (τον δικαστρυ)
Art.5 Republika gwarantuje wolność zreszania się i tworzenia: partii politycznych, zwiazków zawodowych, związków naukowych i związków artystycznych o ile te swoim programem nie zagrażają stabilności państwa promując totalitarne ustroje polityczne
Art.6 Republika gwarantuje wolność wyznaniową
Art.7 Językiem urzędowym jest język północnohelleński, zapisywany alfabetem greckim; język polski i język północnohelleński zapisywany alfabetem rzymskim pełnią funkcję języków pomocniczych
Art.8 Flagę, herb i hymn, i dewize ustanawia ustawa
Art.9 Siedzibą władz państwowych jest Pailospol

Rozdział II Prezydent – ο Εφωεσπριτος

Art.10 Prezydent jest głową państwa, symbolem ciągłości narodu, najwyższym zwierzchnikiem Republikańskich Sił Zbrojnych, oraz strażnikiem porządku konstytucyjnego państwa
Art.11 Prezydent wybierany jest w tajnych, wolnych, bezpośrednich, jednoturowych wyborach, na okres 4 miesięcy
Art.12 W razie opróżnienia urzędu prezydenckiego jego funkcje sprawuje do czasu wyborów Przewodniczący parlamentu
Art.13 Prezydent:
a. Powołuje Premiera (przewodniczącego Rady Państwowej – (Σιβιλιεσπριτος), wraz z jego rządem
b. Powołuje przewodniczącego Parlamentu (Σιζιτριδυφεσισιπριτος)
c. Powołuje członków misji dyplomatycznych i przyjmuje ambasadorów akredytowanych przy Republice
d. Powołuje sędziów (z pośród osób dokumentujacych się wiedzą prawniczą), a w razie ich braku sprawuje ich funkcje
e. Powołuje Rektora Państwowej Akademii w Pailospolu (za radą parlamentu)
f.  Powołuje profesorów (za radom rektorów uczelni państwych) i generałów (za radą parlamentu)
Art..14 Prezydent:
a. Rozpisuje wybory i referenda
b. Ustanawia ordery i odznaczenia państwowe; nadaje je
c. Ma prawo łaski
Art.15 Prezydent promulguje ustawy i zarzadza ich ogłoszenie; ma prawo zwrócenia ustawy do parlamentu wraz z propozycją poprawek; ma prawo zawnioskowania do sądu konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustawy z niniejszym aktem
Art.16 Prezydent rozwiązuje spory kompetencyjne
Art.17 Prezydent może rozwiazac parlament jedynie na jego własny wniosek

Rozdział III Parlament- το Σιζιτσισυφεσι

Art.18  Parlament pełni funkcje władzy ustawodawczej, ma strukturę monokameralną. Tworzą go deputowani (αποσιζιτσισος), dysponujący 123 głosami wybierani na 70 dniową kadencję
Art.19 Wybory do Parlamentu są tajne, powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne; mandaty przydzielane są w jednym ogólnokrajowym okręgu metodą d’Honta pośród komitety które uzyskały co najmniej 7% poparcia
Art.20 Posiedzeniom Parlamentu przewodniczy Przewodniczący Parlamentu; zarządza on też jego pracami
Art.21 Nikt nie może ograniczyć wolności opinii deputowanego, ani jego wolności do oddania głosu zgodnego z własnym sumieniem (zasada braku dyscypliny partyjnej)
Art.22 Parlament obraduje w trybie ciągłym; pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent.
Art.23 Parlament może przyjać uchwałą własny regulamin, oraz powołać komisje celem usprawnienia swojej pracy
Art.24 Parlament może wyłączyc jawność swoich posiedzeń gdy zagrozone jest bezpieczeństwo Republiki
Art.25 Deputowani w ramach funkcji kontrolnej parlamentu mają prawo składania interpelacji i zapytań do członków rządu
Art.26 Parlament przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów
Art.27 Prawo inicjatywy ustawodawczej (zwykłej) posiadaja:
a. Prezydent
b. Członkowie rządu i rząd jako całość
c. Członkowie parlamentu
d. partie polityczne
Art.28 Prawo inicjatywy budżetowej przypada jedynie rządowi, zmiany ustawy i poprawki może zgłaszać każda partia parlamentarna
Art.29 Prawo inicjatywy zmiany konstytucji przypada jedynie
a. Prezydentowi
b. Członkom rządu
Art.30 Projekty powinny zawierać uzasadnienie
Art.31 Parlament przyjmuje ustawy w jednym czytaniu
Art.32 Projekt ustawy, który został przyjęty w głosowaniu i który został zwrócony Izbie Deputowanych zgodnie z postanowieniami art.15 może zostać przyjęty ponownie bez poprawek 3/5 głosów wszystkich deputowanych
Art.33 Parlament może przyjmować na winosek sądów Akty Wykładni do ustaw które budzą kontrowersje interpretacyjne, Akty Wykładni stoją jednak niżej w hierarchii wykładniczej niż orzeczcenia sądów konstytuyjnych
Art.34 Parlamentu może zawnioskować do prezydenta o:
a. Złożenie urzędu conajmniej 4/5 wszystkich mandatów
b. Odwołanie Premiera conajmniej 2/3 wyszystkich mandatów
c. Skrócenie kadencji ½+1 wszystkich głosów

Rozdział IV Rada Państwa – η Σιβιλια Εφνεσφεσισ

Art.35 Rada Państwa, zwana dalej rządem jest organem władzy wykonawczej i organem administracji centralnej
Art.36 Rząd tworzy Premier, wraz z ministrami
Art.37 Rząd kieruje polityką państwa
Art.38 Premier:
a. Powołuje Prezesa banku centralnego (za zgodą parlamentu)
b. (skreślono)
c. Powołuje Prezesa Biura Danin 
d. Powołuje Prezesa Biura Kontroli Państwa (za zgodą parlamentu)
Urzędy te można łączyć w inne większe jednostki
Art.39 Rząd i ministrowie sprawują władzę wykonawczą przy pomocy rozporządzeń; każde rozporządzenie musi być podparte delegacją ustawową
Art.40 Rząd winien uzyskać wotum zaufania dla swojej działalności

Rozdział V Sądy – τον δικαστρυ

Art.41 Władzę sądowniczą sprawują niezależne sądy; Sądy sprawuja swoją władzę w imieniu Narodu i Republiki
Art.42 Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie ustawie państwowej i innym ustawom; w żadnym razie nie są obowiązani stosować się do postanowień wydawanych z naruszeniem niniejszej ustawy
Art.43 Sędziów mianuje Prezydent z pośród osób dysponujących wiedzą prawniczą
Art.44 Zapewnia się dwuinstancyjność sądów powszechnych(ludowych):
a. Pierwszą instancją jest Sądυ Miejskiε (Δικραστρυ Πολισι)
b. Drugą instancją jest Sąd Republiki (Δικραστρος Ολαςκρατιασυ)
Ich ustrój reguluje Ustawa o sądach ludowych
Art.45 Funkcję sądu najwyższego i konstytucyjnego pełni Sąd Najwyższy Republiki (Πολυπιλες Δικραστρος Ολαςκρατιασυ); w jego skłąd wchodzą:
1. Prezydent
2. Premier
3. Przewodniczący partii politycznych
4. Przewodniczący organizacji społecznych, które posiadaja co najmniej 7 członków
Orzeczenia Sądu Najwyższego są ostateczne

Rozdział VI 

Art.46 Zmian w ustawie można dokonać jedynie 3/5 głosów, zgodnie z trybem art.29
Art.47 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

Kategorie
Ustawy

Ustawa o Symbolach państwowych z dnia 7/03/2021

Ustawa o Symbolach państwowych
Νομος απο την Εφνεσδεσιεσ συμβολασι – Nomos apo tin Efnesdesies Simbolasi

z dnia 7.03.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie ustaleni symboli państwowych i sposobu ich ochrony
Art.2 Flaga państwowa
1. Flagą państwową jest niebiesko-biały prostokątny sztandar o równych poziomych polach
2. Premier na wniosek Prezydenta ma prawo rozporządzeniem określić inne rodzaje flag państwowych, a w szczególnosci: flagę prezydencką, flagę dyplomatyczną, banderę wojenną
Art.3 Herb
1. Herbem Republiki jest niebieskoazurowa tarcza z białą tresurą i godłem w postaci białego krzyża greckiego, pod którym znajduje się biała gałązka oliwna. zgodny z załącznikiem A
2. Instytucje takie jak Parlament, oraz Rząd, czy Siły Zbrojne, czy uniwersytety mogą przyjąć na własny herb, jednak nawiązujący stylistycznie do Herbu Republiki
3. Jednostki administracyjne posiadają własne symbole nadane im przez Rząd
Art.4 Hymn „Θούριος” z tekstem w języku greckim, dopuszczalne jest wykonanie jego w języku północnohelleńskim
Art.5 Dewizą państwową jest zdanie w języku północnohelleńskim: „Ranę zadałeś, ranę otrzymasz” „Εσυ δινο πλιγαι, εσυ περνο πλιγαι”
Art.6 Ochrona
1. Kto znieważa symbole państwowe podlega karze do 3 miesięcy pozbawienia wolności, lub ograniczenia praw publicznych na okres 7 tygodni
2. Kto znieważa symbole jednostki administracyjnej(art.3, pkt.2), instytucji(art.3, pkt.3)podlega karze do 2 tygodni pozbawienia wolności, lub ograniczenia praw publicznych na okres 5 tygodni
Art.7 Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji