Kategorie
Konstytucja

Konstytucja z dnia 16.08.2021

Konstytucja Republiki Północno-Helleńskiej
Κυριοσνομος απη Ωαριοσελλενικας Ολασκρατια

Ustawa zasadnicza z dnia 16.8.2021
sygnatura SI/b00/001/2021

.

Preambuła
Celem ochrony praw najwyższych
konstytuujemy Republikę Północno Helleńską
w skład której wchodzą Hellada Północna,
 – jako całość tworzona przez jej Centralną i Wschodnią prowincje
Tracja, wraz z Pelloponią

JAKO wolne, samostonowiące się państwo świeckie
szanujące zasady współczesnej demokracji parlamentarnej
szanujące pokój światowy lecz zdolne do
ochrony swoich granic i imienia dobrego

Εσυ δινο πλιγαι, εσυ περνο πλιγαι
Ranę zadałeś, Ranę otrzumujesz

Rozdział I O państwie η Εφνοσφεση

Art.1 Republika Północno-Helleńska (Ωαριοσελλενικας Ολασκρατια, dalej zwana Republiką) jest wolnym, świeckim, samostanowiącym się państwem prawnym szanującym zasady demokracji i wolność swoich obywateli
Art.2 Republika szanuje swoich zobowiązań międzynarodowych
Art.3 Suwerenem Republiki jest Naród, rozumiany jako zbiór wszystkich obywateli. Władza wykonywana jest przez nich w sposób bezpośredni (przez referendum) i pośredni (przez przedstawicieli)
Art.4. Władze Republiki rozdzielone są według monteskiuszowskiego trójpodziału władzy na władzę sądowniczą, władzę ustawodawczą i wykonawczą
Art.5 Władza wykonywana jest w ramach i granicach Konstytucji i ustaw
Art.6 Podstawowe i naczelne prawa obywatelskie podlegają ochronie władz państwowych
Art.7 Republika gwarantuje wolność zrzeszania się, swobodę działania zwiazków zawodowych, związków artystycznych, organizacji naukowych i politycznych; chyba że te zagrażają systemowi konstytucyjnemu Republiki
Art.8 Republika chroni prawa mniejszości
Art.9 Republika chroni i zapewnie zrównoważone zużycie swoich bogactw naturalnych
Art.10 Republikę tworzą cztery prowincje: Hellada Północna Centralna, Hellada Północna Wschodnia, Tracja, Pelloponia. Ustawa określa zasady działania administracji lokalnych
Art.11 (1) Konstytucja może być zmieniona lub uzupełniona tylko na podstawie Ustawy Konstytucyjnej przyjętej co najmniej 2/3 głosów deputowanych
(2) Jeżeli Prezydent lub Sąd Najwyższy Republiki, uzna zmianę systemu konstytucyjnego za znaczną, do wprowadzenia zmian konieczne jest przeprowadzenie referendum
Art.12 Porządek prawny Republiki tworzą: Konstytucja, Umowy międzynarodowe, Ustawy, Akty Prezydenckie, Rozporządzenia Organów Administracji Publicznej
Art.13 Terytorium Republiki Północno-Helleńskiej jest niepodzielne i stanowią ją:
(1) Prowincje: Północna Hellada Centralna i Wschodnia, Tracja, Pelloponia
(2) Forum i inne serwisy internetowe uznane za terytorium państwowe, przez Prezydenta Państwa
Art.14 Celem ochrony swoich granic Republika utrzymuje Republikańskie Siły Zbrojne (Ολασκρατιος Στρατος)
Art.15 Warunki nabycia i odebrania obywatelstwa określa Ustawa
Art.16 Stolicą Republiki jest Pailospol (Παυλοςπολι)
Art.17 (1) Symbolami narodowymi są Flaga, Herb, Dewiza Państwowa, Hymn, symbole narodowe określa Ustawa
(2) Językiem narodowym jest język północno-helleński, językiem roboczym organów administracji jest język polski

Rozdział II Rada Deputowanych η Αποσιζιτσισεσσιβιλια

Art.18 Rada Deputowanych (η Αποσιζιτσισεσσιβιλια), zwany dalej parlamentem pełni funkcje władzy ustawodawczej, jest parlamentem monokameralnym, tworzą go deputowani (αποσιζιτσισος), dysponuje 301 głosami. Kadencja Parlamentu trwa 90 dni
Art.19 Wybory do parlamentu są tajne, powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne; mandaty przydzielane są w jednym ogólnokrajowym okręgu metodą d’Honta pośród komitety które uzyskały co najmniej 7% poparcia. Szcegółowe zasady wyborów określają ustawy
Art.20 (1) Posiedzeniom parlamentu przewodniczy Prezydent Parlamentu (ο Σιζιτσισυφεσισπριτος), mianowany przez Prezydenta Państwa, z pośród członka drugiej najliczniejszej partii reprezentowanej w parlamecie. Prezydent Parlamentu jest powoływany przez Prezydenta Państwa pierwszego dnia kadencji prarlamentu.
(2) Prezydent Parlamentu reprezentuje jego interesy w stosunkach zewnętrznych, jest drugą osobą w państwie. Prezydent Parlamentu ma prawo do ustanowienia odznaczeń państwowych przyznawanych przez parlament.
Art.21 (skreślono)
Art.22 Deputowany może zrzec się mandatu przez oświadczenie złożone przed parlamentem
Art.23 W razie opróżnienia mandatu na wcześniej niż 20 dni przed końcem kadencji przeprowadzane są wybory uzupełniające. W wyborach uzupełniających cała pula głosów przekazywana jest zwycięzkiemu ugrupowaniu i rozdysponowywana pomiędzy deputowanych sasiadających już w parlamencie
Art.24 Parlament może powołać swoją uchwałą komisje, a w szcególności
(1) komisje specjalną, celem sprawnienia prac nad danym przedmiotem prawnym
(2) komisje śledczą, celem zbadania nieprawidłowości działania organów administracji publicznych
Art.25 Komisje powinny się składać z nie więcej niż 3 deputowanych, reprezentujących proporcjonalnie ugrupowania zasiadające w parlamencie
Art.26 Prezydent Państwa ma prawo rozwiązać parlament, gdy:
(1) ten zaniecha swojej działalności
(2) uchwałą wyrażoną wolą co najmniej 3/5 deputowanych, Parlament wyrazi taką wolę
(3) za zgodą Sądu Najwyższego Republiki, gdy dojdzie do poważnych zmian konstytucyjnych
Art.27 Jawność posiedzenia parlamentu może być wyłączona tylko na podstawie decyzji Prezydenta Parlamentu. Wyłączenie jawności posiedzenia, może nastąpić tylko w celu ochrony bezpieczeństwa Republiki i nie może dotyczyć interperacji deputowanego.
Art.28 Rząd może odmówić przedstawienia odpowiedzi na interpelacje w sposób jawny jedynie za zgodą Prezydenta Państwa
Art.29 (1) Projekty ustaw wnosi się na ręce Prezydenta Parlamentu
(2) Prawo inicjatywu ustawodawczej posiadają: Prezydent Państwa, Prezydent Parlamentu, Rada Państwa jako całość, deputowani, partie polityczne, organizacje społeczne, organy administrujące prowincjam
Art.30 Projekty ustaw budżetowych złożyć może jedynie Rada Państwa
Art.31 Parlament Ustawą podejmuje decyzje o wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych większością 3/5 wszystkich mandatów; stan nadzwyczajny nie może trwać dłużej niż 60 dni. W trakcie stanu nadzwyczajnego nie można przeprowadzić żadnych wyborów
Art.32 Parlament Ustawą wyraża zgodę na ratyfikacje umów międzynarodowych
Art.33 Parlament Uchwałą wyraża zgodę na udział Sił Zbrojnych w misjach międzynarodowych, wypowiedzenie wojny, zawarcie pokoju
Art.34 Rząd ma prawo do przedstawiania swojego stanowiska w stosunku do każdego projektu Ustaw
Art.35 Niezwłocznie po przyjęciu Ustaw przekazuje je niezwłocznie do podpisu Prezydenta Państwa
Art.36 Prezydent Państwa ma prawo do zwrócenia projektu ustawy do ponownego rozpoznania Radzie Deputowanych; Prezydent może także zwrócić się do Sądu Najwyższego Republiki celem oceny konstytucyjności przyjętego projektu Ustawy
Art.37 Dla ważności Ustawy konieczne jest jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
Art.38 Każdy deputowany ma prawo złożenia interpelacji do członka rządu w sprawach podległych jego kompetencji

Rozdział III Prezydent Państwa o Εφνεσπριτος

Art.39 Prezydent Państwa (o Εφνεσπριτος) jest głową państwa, strażnikiem konstytucji, jest symbolem niezależności i suwerenności Narodu Republiki, jest najwyższym reprezentantem interesów państwa na arenie międzynarodowej, jest mediatorem w konfliktach wewnętrznych
Art.40 Prezydent wybierany jest w tajnych, wolnych i bezpośrednich wyborach na okres 5 miesięcy; wybory rozpisuje Prezydent Parlamentu; szczegóły procesu wyborczego określa Ustawa
Art.41 Prezydent w dniu objęcia swojej kadencji składa ślubowanie przed parlamentem: “Ślubując  wierność wolnej Republice Północno Helleńskiej, obejmując urząd Prezydenta Państwa zobowiązuję się przed Narodem Helleńskim iż wierność Konstytucji i dobro Państwa będzie dla mnie najwyższym przykazem”
Art.42 Prezydent oświadczeniem złożonym przed parlamentem może zrezygnować z pełnienia swoich funkcji
Art.43 Prezydent:
(1)  mianuje i odwołuje Prezydenta Parlamentu
(2) za zgodą parlamentu mianuje i odowłuje Prezydenta Rady Państwowej, wraz z jego Rządem
(3) rozpisuje wybory do parlamentu; w określonych Konstytucją przypadkach ma prawo rozwiązania parlamentu
(4) mianuje sędziów
(5) daruje i łagodzi kary wymierzone przez sądy (prawo łaski)
(6) ma prawo zwrócić ustawy parlamentowi, lub poprosić o jej konstytucyjną ocene Nawyższy Sąd Republiki zgodnie z trybem art.36 niniejszej konstytucji; prezydent nie może zwrócić ustawy konstytucyjnej
(7) sygnuje ustawy i zarządza publikacje aktów prawnych
(8) mianuje Sekretarza-Przewodniczącego Izby Kontroli i Podatków
(9) mianuje Sekretarza-Przewodniczącego Izby Bankowej (banku centralnego)
(10) zarządza referenda
(11) mienuje Rektorów uczelni państwowych
Art.44 Prezydent
(1) reprezentuje Republikę poza jej granicami; każdorazowo jest członkiem rządu jako Minister do Spraw Zagranicznych i Wojskowości
(2) akredytuje i wysyła ambasadorów i innych członków misji dyplomatycznych
(3) w razie niewystarczającej liczby sędziów pełni ich funkcje
(4) jest dowódcą sił zbrojnych
(5) rozpisuje wybory parlamentarne
(6) ustanawia i nadaje ordery i odznaczenia państwowe
(7) nadaje tytuły profesorskie i generalskie
Art.45 Prezydent ma prawo uczestniczenia w pracach Parlamentu; Prezydent ma prawo zwrócenia się do Narodu, poprzez parlament z orędziem
Art.46 Jeżeli urząd Prezydenta został opróżniony jego obowiązki przejmuje Prezydent Parlamentu; a wybory powinne zostać ogłoszone niezwłocznie

Rozdział IV Rada Państwa η Σιβιλια Εφνεσφεσισ

Art.47 Rada Państwa, zwana dalej rządem jest organem władzy wykonawczej
Art.48 Rząd składa się z Przezydenta Rady (o Σιβιλιεσπριτος, zwany dalej premierem), ministrów (τον Σιβιλιεσμενυ) i sekretarzy państwa (τον Γραματευ απτο Εφνεςφεσι)
Art.49 Rząd odpowiedzialny jest przed parlamentem
Art.50 Nowy rząd winien uzyskać wotum zaufania parlamentu, jeżeli go nie uzyska w terminie 5 dni powtarza się głosowanie; jeżeli to zaś nie przyniesie rezultatu Prezydent Państwa po konsultacjach powinien przedstawić nową kandydaturę, jeżeli w kolejnym głosowaniu nowy andydat nie uzyska większości, przyjmuje się z zasady iż parlament przyjął uchwałę o samorozwiązaniu i Prezydent winien rozpisać kolejne wybory
Art.51 (1) Rząd może wnieść do parlamentu o ponowne wyrażenie wotum zaufania
(2) Parlament może podjąć debatę nad uchwałą o odwołaniu rządu na wniosek deputowanych dysponujących conajmniej 1/5 głosów, odwołanie rządu skutkuje skróceniem kadencji parlamentu
Art.51a Prezydent Państwa na wniosek premiera, lub parlamentu może odowłać każdego członka rządu i powołać innego
Art.51b Po zakończeniu kadencji parlamentu Prezydent Państwa odwołuje rząd, powierzając mu jednak uprawnienia rządu tymczasowego do czasu powołania nowego rządu
Art.52 Rząd działa kolegialnie
Art.53 Premier organizuje pracami parlamentu, oraz administracji centralnej
Art.54 Ministrowie wraz z sekretarzami państwa kierują powierzonymi im resortami
Art.55 Minister stosowny sprawom sprawiedliwości kieruje rakże działalnością Helleńskiej Izby Oskarżenia (η Ελλενικας Βολλα Κατιγιριας), jako Oskarżycie Narodowy (Κατιγιριος Εφνεσφεσισ)

Rozdział V Sądy Δικραστρυ

Art.56 W imieniu Narodu i majestetu Republiki, władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy
Art.57 Republika gwarantuje niezawisłość sądów
Art.58 System sądowniczy Republiki tworzą: Sąd Najwyższy Republiki (Πολυπιλες Δικραστρος Ολαςκρατιασυ), Sąd Republiki (Δικραστρος Ολαςκρατιασυ), Sądy Miejskie (Δικραστρυ Πολισι)
Art.59 Zakazuje się sędziom aktywnym aktywnego udziału w organizacjach politycznych, publicznego głoszenia ich poglądów,  zasiadania w politycznych i wybieralych organizacjach państwowych

Najwyższy Sąd Republiki Πολυπιλες Δικραστρος Ολαςκρατιασυ

Art.60 Naczelnym zadaniem Najwyższego Sądu Republiki, zwanego dalej Sądem Najwyższym jest dbałość o ochronę konstytucyjności systemu prawnego Republiki
Art.61 Sąd Najwyższy składa się z: Sędziego powołanego przez Prezydenta Państwa (na czas jego kadencji) z pośród obywateli legitymujących się znaczną wiedzą na temat prawa konstytucyjnego (który jednocześnie pełni funkcje Sędziego-Prezydenta Sądu Δικραστορυμελος και Δικραστοπριτος), Prezydenta Państwa, oraz Prezydenta Parlamentu
Art.62 Sędzia-Prezydent Sądu kieruje pracami i obradami Sądu Najwyższego i sprawuje nadzór nad działalnością sądów w Republice
Art.63 Najwyższy Sąd Republiki
(1) uchyla ustawy niezgodne z posanowieniami konstytucji, lub ich części
(2) dokonuje wykładni aktów prawnych
(3) na wniosek Prezydenta Państwa dokonuje rewizji aktów prawnych, które weszły w życie przed przyjęciem niniejszej Konstytucji
(4) na wniosek Prezydenta Państwa rozpatruje spory kompetencyjne
(5) na wniosek parlamentu, lub Izby Kontroli i Podatków dokonuje kasacji wadliwych wyroków prawnych
Art.64 Orżeczenia Najwyższego Sądu Republiki podlegają niezwłocznemu wykonaniu, chyba iż sentencja wyroku stanowi inaczej

Sądy Δικραστρυ

Art.65 Naczelnym zadaniem sądów powszechnych jest ochrona praw gwarantowanych przez konstytucje ustawy i precedencje
Art.66 Tylko sąd roztrzyga o winie i karze za czyny karalne
Art.67 W postępowaniu wszyscy mają wolne prawa
Art.68 Proces przed sądami republiki ma charakter dwuinstancyjny. Pierwszą instancje stanowią Sądy Miejskie, drugą Sąd Republiki
Art.69 Nikt nikogo nie może pozbawić prawa do sprawiedliwego procesu i dochodzenia swoich racji przed Sądem
Art.70 Sądy obradują w trybie jawnym

Rozdział VI Prawa Narodowe Ελιφερια Εφνεσισ

Art.71 Wszyscy ludzie są wolni i równi. Republika chroni swoich obywateli przeciw dyskryminacji, a zwłaszcza na podłożu pochodzenia, wyznania lub jego braku, poglądów politycznych czy innych, płci, czy orientacji seksualnej, zgromadzonego majątku
Art.72 Niniejsza ustawa gwarantuje świeckość działalności organów państwowych
Art.73 Obowiązki, nakazy i zakazy mogą być nadawane tylko na podstawie Ustaw zgodnych z systemem konstytucyjnym państwa
Art.74 Prawa podstawowe(Prawa Narodowe) są do człowieka przyrodzone
Art.75 Każdemu przysługuje prawo do godnego życia
(1) nikt nie może być życia pozbawiony
(2) nikt nie może być poniżony i pozbawiony przyrodzonej godności
(3) kara śmierci jest niedopuszczalna
Art.76 (1)Republika poręcza nietykalność osobistą i nietykalność majątku, chyba że ten został zgromadzony w wyniku czynu zabronionego
(2) Nikt nie może być poddany torturom
Art.77 Nikt nie może być pozbawiony wolności bez decyzji Sądu
Art.78 Zakazuje się pracy przymusowej
Art.79 Każdy ma prawo do poszanowania i ochrony jego dobrego imienia, reputacji i czci
Art.80 Mieszkanie jest nietykalne, rewizja jest dopuszczalna jedynie za zgodą sądu
Art.81 Nikt bez zgody sądu nie może naruszyć wolności do tajemnicy korespondencji
Art.82 Republika zapewnia wolność przemieszczania się i zmiany miejsca zamieszkania
Art.83 Cudzoziemiec może byc wydany organom innego państwa tylko na podstawie ustawy, za zgodom Sądu Najwyższego
Art.84 Republika poręcza wolność twórczą i prowadzenia badań naukowych. Republika zapewnia ochronę własności intelektualnej
Art.85 Republika poręcza prawo do wolnej wypowiedzi i wyrażania swoich poglądów, o ile te nie stoją w sprzeczności z demokratycznym systemem prawnym Republiki
Art.86 Republika poręcza wolność zrzeszania się i zgromadzeń, o ile te nie stoją w sprzeczności z demokratycznym systemem prawnym Republiki
Art.87 Republika zapewnia prawo do petycji i interpelacji obywatelskiej
Art.88 Obywatele mają prawo do wolności informacji i współuczestniczenia w życiu publicznym Republiki
Art.89 Każdy ma prawo do swobodnego wybrania zawodu i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Art.90 Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszenia się celem prowadzenia ochrony swoich aktywów i majątku
Art.91 Zatrudnieni mają prawo do sprawiedliwej zapłaty za wykonaną pracę, praca niewolnicza jest zakazana
Art.92 Każdy ma prawo do podjęcia nauki
Art.93 Każdy ma prawo do kożystania z czystego środowiska przyrodniczego
Art.94 Powyższe zapisy dotyczą zarówno obywateli jak i rezydentów i innych osób przebywających na terytorium Republiki; z zastrzeżeniem artykułów: art. 84 w części dotyczącej badań naukowych, art.86 w części dotyczącej zrzeszania się (a zwłąszcza zrzeszeń o charakterze politycznym), art.87, art.88

Rozdział VII O konstytucji ο Κυριοσνομος

Art.95 W dniu wejścia Konstytucji w życie przekształca się Parlament w Radę Deputowanych, uzupełniając ówcześniej nieobsadzone mandaty zgodnie z wynikami ostatnich wyborów parlamentarnych
Art.96 W dniu wejścia w życie Konstytucji skróceniu podlega kadencja Prezydenta Państwa, wybory przeprowadza się w przeciągo 30 dni od wejscia nowej Konstytucji w życie
Art.97 (1) Rząd sprawujący władzę przed wejście niniejszej konstytucji w życie uznaje się jako powołany na podstawie jej przepisów
(2) Do czasu wyboru nowego Prezydenta Państwa funkcje ministra stosownego sprawom zagranicznym sprawuje jako sekretarz państwa do spraw zagranicznych w osobie dotychczasowego ministra stosownego tym sprawom zagranicznym
Art.98 (1) Sędziowie sądów powszechnych powołani przed wejściem tej konstytucji w życie uznaje się jako powołanych na mocy niniejszej Konstytucji
(2)  a. Do czasu wyboru nowego Prezydenta Państwa, oraz powołania przez niego Sędziego-Prezesa Sądu w skłąd Najwyższego Sądu Republiki wchodzą jako pełniący obowiązki Sędziów Sądu Najwyższego przewodniczący wszystkich parlamentarnych ugrupowań politycznych
(2) b. Obradom Sądu Najwyższego do czasu powołania Sędziego-Prezesa Sądu przewodniczy Prezydent Parlamentu
Art.99 Na mocy niniejszej Ustawy uchyla się moc prawną Ustawy Państwowej z dnia 27.02.2021
Art.99a Zobowiązuje się Radę Deputowanych do powołania Komisji Rewizyjnej i przeprowadzenia rewizji ustaw obowiązujących, celem dostosowania ich brzmienia do nowego porządku prawnego
Art.99b  Celem zmiany niniejszej ustawy, lub przyjęcia innej ustawy o znaczeniu ustrojowym, konieczne jest jej przyjęcie większościa co najmniej połowy głosów, przy obecnosci 4/7 wszystkich mandatów, reprezentujących conajmniej 1/3 deputowanych
Art.100 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw[/font]

(-) Αφροδος Ολιμπος Σιγραφοι
[Ο ΕΦΝΕΣΠΡΙΤΟΣ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *