Kategorie
Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE NDEsu

O B W I E S Z E N I E   NDEsu
O Β Ι Ω Σ Ο Σ   ΝΔΕ-ασ

w sprawie wyniku wyborów PREZYDENCKICH w 1. kwietnia 2021

W dniu 1.04.2021 na terenie całej Republiki Północno-Helleńskiej zostały przeprowadzone wybory na urząd Prezydenta Państwa. Uprawnionych do głosowania było 8 osób, oddano 6 głosów, frekwencja wyniosła 75%. Nie zanotowano głosów pustych, ani nieważnych.

Największe poparcie otrzymał urzędujący premier, Afrodos Olimpos Sigrafoi popierany przez i Allaga’21 oraz Kinoniiki kai Demi uzyskując poparcie 66.67%
za nim uplasował się kandydat popierany przez Simachos Olaskratias – Pan Nikolos Neos.

Tym samym Państwowy Arbitraż Wyborczy stwierdza wybór Σιβιλιεσπριτος’a Afrodos Olimpos Sigrafoi

w imieniu NDE podpisem nadał uwierzytelnił
/-/Ιυανος Διονιζιιυος Πολεσι
[ο Πριτος απα ΝΔΕ]

Kategorie
Rozporządzenia

rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wydane przez Ministra ds. Państwowych dnia 27/03/2021 do Ustawy o aktach prawnych

SYGNATURA rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wykonawcze Efnesfesis Iporgrejos


Kategorie
Akty nieobowiązujące Konstytucja

Ustawa Państwowa Republiki Północno-Helleńskiej Z dnia 27.02.2021

Νομος Εφνεσδεσιος Ωοριασελλενικας Ολαςκρατιασ
Nomos Efnesfesios Woriasellemikas Olaskratias
Ustawa Państwowa Republiki Północno-Helleńskiej

Z dnia 27.02.2021

Akt nieobowiązujący

uchylony: http://imerolegios-nomoses.wariosellenika.com/konstytucja-z-dnia-16-08-2021

Kategorie
Ustawy

Ustawa o Symbolach państwowych z dnia 7/03/2021

Ustawa o Symbolach państwowych
Νομος απο την Εφνεσδεσιεσ συμβολασι – Nomos apo tin Efnesdesies Simbolasi

z dnia 7.03.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie ustaleni symboli państwowych i sposobu ich ochrony
Art.2 Flaga państwowa
1. Flagą państwową jest niebiesko-biały prostokątny sztandar o równych poziomych polach
2. Premier na wniosek Prezydenta ma prawo rozporządzeniem określić inne rodzaje flag państwowych, a w szczególnosci: flagę prezydencką, flagę dyplomatyczną, banderę wojenną
Art.3 Herb
1. Herbem Republiki jest niebieskoazurowa tarcza z białą tresurą i godłem w postaci białego krzyża greckiego, pod którym znajduje się biała gałązka oliwna. zgodny z załącznikiem A
2. Instytucje takie jak Parlament, oraz Rząd, czy Siły Zbrojne, czy uniwersytety mogą przyjąć na własny herb, jednak nawiązujący stylistycznie do Herbu Republiki
3. Jednostki administracyjne posiadają własne symbole nadane im przez Rząd
Art.4 Hymn „Θούριος” z tekstem w języku greckim, dopuszczalne jest wykonanie jego w języku północnohelleńskim
Art.5 Dewizą państwową jest zdanie w języku północnohelleńskim: „Ranę zadałeś, ranę otrzymasz” „Εσυ δινο πλιγαι, εσυ περνο πλιγαι”
Art.6 Ochrona
1. Kto znieważa symbole państwowe podlega karze do 3 miesięcy pozbawienia wolności, lub ograniczenia praw publicznych na okres 7 tygodni
2. Kto znieważa symbole jednostki administracyjnej(art.3, pkt.2), instytucji(art.3, pkt.3)podlega karze do 2 tygodni pozbawienia wolności, lub ograniczenia praw publicznych na okres 5 tygodni
Art.7 Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji

Kategorie
Rozporządzenia

Rozporządzenie Premiera ws. adresu Dziennika Praw (27/03/2021)

Rozporządzenie Premiera

Zgodnie z postanowieniem Ustawy o aktach prawnych z dnia 27/03/2021 (art.6) ustanawiam adresem Dziennika Praw adres http://imerolegios-nomoses.wariosellenika.com/

podpisał
(-)Afrodos Olimpos Sigrafoi
[Σιβιλιεσπριτος]

Kategorie
Ustawy

Ustawa o wyborze Prezydenta Państwa z dnia 18/03/2021

Νομος απο Εφνεσπριτεσ νοστιμει
Nomos apo Efnespites nostimei
Ustawa o wyborze Prezydenta Państwa

Z dnia 18.03.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie
1. Określić zasady przeprowadzania wyborów na urząd Prezydenta Państwa
2. Powołać instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów i stwierdzenie ich ważności
3. Ustalić kary za przestępstwa dokonane w procesie wyborczym

Art.2 Wybory prezydenckie są tajne, wolne, bezpośrednie, jednoturowe wyborach
Art.3 Prezydent wybierany jest na okres 4 miesięcy. Początek jego kadencji liczony jest w dniu złożenia przez niego przysięgi przed Parlamentem
Art.3a Ustanawia się następujący tekst przysięgi: „Ja, (imię i nazwisko) obejmując urząd Prezydenta Państwa , zobowiązuje się do sprawowania go zgodnie z konstytucyjnymi ustawami Republiki i innymi jej prawami, a dobro społeczeństwa północno-helleńskiego mieć za najwyższy przykaz.”; przysięgę można zakończyć zawołaniem religijnym.
Art.4 Wybory prezydenckie powinny się odbyć nie później jak na tydzień przed dniem upłynięcia kadencji poprzedniego prezydenta. Wybory ogłasza Przewodniczący Parlamentu, na nie później niż 10 dni przed ich przeprowadzeniem
Art.5 Ogłaszając wybory Przewodniczący Parlamentu ogłasza także kalendarium wyborcze
Art.6 Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Państwowy Arbitraż Wyborczy  Νοστιμειυας Διαιτισιυα Εφνεσδεσιεσ, w skrócie NDE (ΝΔΕ)
Art.7 W skład NDE wchodzi:
-Wyznaczony przez Premiera sędzia, lub osoba odznaczająca się wiedzą z zakresu prawa konstytucyjnego lub wyborczego
-Przewodniczący parlamentarnych partii politycznych
Art.8 NDE na nie później niż 5 dni przed wyborami ogłasza listy wyborcze i system przeprowadzenia głosowania
Art.9 Ważność wyboru stwierdza parlament po rozpoznaniu skarg wyborczych
Art.10 Kto sprzeniewierza się idei demokracji i w jakikolwiek próbuje zakłucić demokratyczny przebieg wyborów podlega karze do 3 miesięcy pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia praw wyborczych biernych

Art.11 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

Kategorie
Ustawy

Ustawa o aktach prawnych z dnia 27/03/2021

Νομος απτο ιπκρινομιο νομυ
Nomos apto ipkrinomiο nomi
Ustawa o aktach prawnych

z dnia 27/03/2021

Art.1 Ustawa reguluje zasady przeprowadzania procesu legislacyjnego ustaw, oraz zasady ich publikacji
Art.2 Inicjatywa Ustawodawcza przysługuje Prezydentowi Państwa, rząd lub jego członkowie, deputowani Parlamentu, partie polityczne
Art.3 Inicjator procesu legislacyjnego składa projekt ustawy wraz z uzasadnieniem na ręce Przewodniczącego Parlamentu
Art.4 Parlament przyjmuje ustawę w jednym czytaniu:
1. Przewodniczący Parlamentu nadaje sygnaturę projektowi zgodny z rozporządzeniem ministra stosownego sprawom wewnętrznym i przedstawia go na forum Parlamentu i otwiera dyskusję
2. Inicjator procesu legislacyjnego, oraz przedstawiciele partii parlamentarnych, Prezydent oraz członkowie mają prawo zabrania głosu na forum parlamentu; dyskusja nie może trwać krócej niż 24 godziny i nie może być zakończona w dzień wolny od pracy
3. Przewodniczący zamyka dyskusję i zbiera ewentualne poprawki. Przewodniczący musi zostawić co najmniej 12 godzin na przedstawienie poprawek Parlamentowi
4. Parlament głosuje poprawki do projektu Ustawy
5. Przewodniczący przedstawia ostateczny projekt Ustawy i zarządza jego głosowanie
6. Przyjęty artykuł prawny Przewodniczący Parlamentu przedstawia Prezydentowi Państwa
Art.5 Jeżeli poprawki dotyczą tego samego materiału i obie zostaną przyjęte, uznaje sie że przyjęta została poprawka później zgłoszona
Art.6 Ustawy i inne akty prawne publikowane są pod odpowiednią sygnaturą w Dzienniku Praw ο Ιμερολογιος Νομοσεσ. Wzory sygnatury ustanawia minister stosowny sprawom państwowym; adres internetowy ο Ιμερολογιος Νομοσεσ określa premier w rozporządzeniu; ο Ιμερολογιος Νομοσεσ znajduje się pod opieką Parlamentu
Art.7 Publikacje aktów zleca Prezydent Państwa, bez należnej zwłoki
Art.8 Teksty jednolite ustaw publikuje publikuje Przewodniczący Państwa
Art.9 Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji

(P.O) Prezydenta Państwa
/-/ Aristotella Pailas-Polesi