Kategorie
Ustawy

Ustawa o wyborach do Parlamentu

sygnatura NO/01U/003/2021

Νομος απτο Σιζιτσισυφεσισ
Nomos apto Sizicisifesis nostimei
Ustawa o wyborach do Parlamentu

z dnia 12.04.2021

Kategorie
Ustawy

Ustawa o Symbolach państwowych z dnia 7/03/2021

Ustawa o Symbolach państwowych
Νομος απο την Εφνεσδεσιεσ συμβολασι – Nomos apo tin Efnesdesies Simbolasi

z dnia 7.03.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie ustaleni symboli państwowych i sposobu ich ochrony
Art.2 Flaga państwowa
1. Flagą państwową jest niebiesko-biały prostokątny sztandar o równych poziomych polach
2. Premier na wniosek Prezydenta ma prawo rozporządzeniem określić inne rodzaje flag państwowych, a w szczególnosci: flagę prezydencką, flagę dyplomatyczną, banderę wojenną
Art.3 Herb
1. Herbem Republiki jest niebieskoazurowa tarcza z białą tresurą i godłem w postaci białego krzyża greckiego, pod którym znajduje się biała gałązka oliwna. zgodny z załącznikiem A
2. Instytucje takie jak Parlament, oraz Rząd, czy Siły Zbrojne, czy uniwersytety mogą przyjąć na własny herb, jednak nawiązujący stylistycznie do Herbu Republiki
3. Jednostki administracyjne posiadają własne symbole nadane im przez Rząd
Art.4 Hymn „Θούριος” z tekstem w języku greckim, dopuszczalne jest wykonanie jego w języku północnohelleńskim
Art.5 Dewizą państwową jest zdanie w języku północnohelleńskim: „Ranę zadałeś, ranę otrzymasz” „Εσυ δινο πλιγαι, εσυ περνο πλιγαι”
Art.6 Ochrona
1. Kto znieważa symbole państwowe podlega karze do 3 miesięcy pozbawienia wolności, lub ograniczenia praw publicznych na okres 7 tygodni
2. Kto znieważa symbole jednostki administracyjnej(art.3, pkt.2), instytucji(art.3, pkt.3)podlega karze do 2 tygodni pozbawienia wolności, lub ograniczenia praw publicznych na okres 5 tygodni
Art.7 Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji

Kategorie
Ustawy

Ustawa o wyborze Prezydenta Państwa z dnia 18/03/2021

Νομος απο Εφνεσπριτεσ νοστιμει
Nomos apo Efnespites nostimei
Ustawa o wyborze Prezydenta Państwa

Z dnia 18.03.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie
1. Określić zasady przeprowadzania wyborów na urząd Prezydenta Państwa
2. Powołać instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów i stwierdzenie ich ważności
3. Ustalić kary za przestępstwa dokonane w procesie wyborczym

Art.2 Wybory prezydenckie są tajne, wolne, bezpośrednie, jednoturowe wyborach
Art.3 Prezydent wybierany jest na okres 4 miesięcy. Początek jego kadencji liczony jest w dniu złożenia przez niego przysięgi przed Parlamentem
Art.3a Ustanawia się następujący tekst przysięgi: „Ja, (imię i nazwisko) obejmując urząd Prezydenta Państwa , zobowiązuje się do sprawowania go zgodnie z konstytucyjnymi ustawami Republiki i innymi jej prawami, a dobro społeczeństwa północno-helleńskiego mieć za najwyższy przykaz.”; przysięgę można zakończyć zawołaniem religijnym.
Art.4 Wybory prezydenckie powinny się odbyć nie później jak na tydzień przed dniem upłynięcia kadencji poprzedniego prezydenta. Wybory ogłasza Przewodniczący Parlamentu, na nie później niż 10 dni przed ich przeprowadzeniem
Art.5 Ogłaszając wybory Przewodniczący Parlamentu ogłasza także kalendarium wyborcze
Art.6 Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Państwowy Arbitraż Wyborczy  Νοστιμειυας Διαιτισιυα Εφνεσδεσιεσ, w skrócie NDE (ΝΔΕ)
Art.7 W skład NDE wchodzi:
-Wyznaczony przez Premiera sędzia, lub osoba odznaczająca się wiedzą z zakresu prawa konstytucyjnego lub wyborczego
-Przewodniczący parlamentarnych partii politycznych
Art.8 NDE na nie później niż 5 dni przed wyborami ogłasza listy wyborcze i system przeprowadzenia głosowania
Art.9 Ważność wyboru stwierdza parlament po rozpoznaniu skarg wyborczych
Art.10 Kto sprzeniewierza się idei demokracji i w jakikolwiek próbuje zakłucić demokratyczny przebieg wyborów podlega karze do 3 miesięcy pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia praw wyborczych biernych

Art.11 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia