Kategorie
Akty Prezydenta

Akt Prezydenta z dnia 24.07.2021

Akt Prezydencki wydany dnia 24.07.2021 przez Efnespritosa, a publikowane w Imerolegios Nomoses pod sygnaturą: EP/P01/003/2021

Kategorie
Ustawy

Ustawa o wyborach do Parlamentu

sygnatura NO/01U/003/2021

Νομος απτο Σιζιτσισυφεσισ
Nomos apto Sizicisifesis nostimei
Ustawa o wyborach do Parlamentu

z dnia 12.04.2021

Kategorie
Ustawy

Ustawa o wyborze Prezydenta Państwa z dnia 18/03/2021

Νομος απο Εφνεσπριτεσ νοστιμει
Nomos apo Efnespites nostimei
Ustawa o wyborze Prezydenta Państwa

Z dnia 18.03.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie
1. Określić zasady przeprowadzania wyborów na urząd Prezydenta Państwa
2. Powołać instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów i stwierdzenie ich ważności
3. Ustalić kary za przestępstwa dokonane w procesie wyborczym

Art.2 Wybory prezydenckie są tajne, wolne, bezpośrednie, jednoturowe wyborach
Art.3 Prezydent wybierany jest na okres 4 miesięcy. Początek jego kadencji liczony jest w dniu złożenia przez niego przysięgi przed Parlamentem
Art.3a Ustanawia się następujący tekst przysięgi: „Ja, (imię i nazwisko) obejmując urząd Prezydenta Państwa , zobowiązuje się do sprawowania go zgodnie z konstytucyjnymi ustawami Republiki i innymi jej prawami, a dobro społeczeństwa północno-helleńskiego mieć za najwyższy przykaz.”; przysięgę można zakończyć zawołaniem religijnym.
Art.4 Wybory prezydenckie powinny się odbyć nie później jak na tydzień przed dniem upłynięcia kadencji poprzedniego prezydenta. Wybory ogłasza Przewodniczący Parlamentu, na nie później niż 10 dni przed ich przeprowadzeniem
Art.5 Ogłaszając wybory Przewodniczący Parlamentu ogłasza także kalendarium wyborcze
Art.6 Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Państwowy Arbitraż Wyborczy  Νοστιμειυας Διαιτισιυα Εφνεσδεσιεσ, w skrócie NDE (ΝΔΕ)
Art.7 W skład NDE wchodzi:
-Wyznaczony przez Premiera sędzia, lub osoba odznaczająca się wiedzą z zakresu prawa konstytucyjnego lub wyborczego
-Przewodniczący parlamentarnych partii politycznych
Art.8 NDE na nie później niż 5 dni przed wyborami ogłasza listy wyborcze i system przeprowadzenia głosowania
Art.9 Ważność wyboru stwierdza parlament po rozpoznaniu skarg wyborczych
Art.10 Kto sprzeniewierza się idei demokracji i w jakikolwiek próbuje zakłucić demokratyczny przebieg wyborów podlega karze do 3 miesięcy pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia praw wyborczych biernych

Art.11 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia