Kategorie
Ustawy

Ustawa o obywatelstwie i kwestiach paszportowych z dnia 24. czerwca 2021

Ustawa o obywatelstwie i kwestiach paszportowych
Νομος απτο εφνοσμελοσο και απη βενεπιτρεπα – Nomos apto efnosmeloso kai api benepitrepa

sygn. N0/04U/05/2021

z dnia 24. 06. 2021


Art.1 Ustawa reguluje zasady uzyskania obywatelstwa Republiki Północno-Helleńskiej, kwestie otrzymania paszportu i obsługi ewidencji ludności, i rejestracji zmian w zakresie informacji gromadzonych w ewidencji ludności

Art.2 Obywatelstwo Republiki Północno-Helleńskiej nadaje Prezydent Państwa na podstawie wniosku złożonego do Wydziału Paszportowego Biura Narodowego (η Βενεπιτρεπασ Τιμα απο Γραφεος Εφνοςος – i benepitrepas apo grafeos Efnesos)przez rezydenta  zgodnego z  wzorem określonym rozporządzeniem ministra ds. Administracji
Art.3 Rezydentem jest osoba która co najmniej od 15 dni przebywa na terytorium Republiki i wyraża chęć jej aktywnego rozwoju
Art.4 Obywatelstwa może pozbawić jedynie wyrok Sądu Miejskiego gdy
1. Obywatel pozostaje nieaktywny od więcej niż 90 dni – stwierdzenie zgodnu
2. Obywatel przez zaniechanie aktywności zaprzestał działalności w organie władzy publicznej lub innej organizacji państwowej
Art.5 Obywatelstwa może pozbawić Sąd Republiki gdy ktoś sprzeniewierzy się dobremu imieniu Państwa Helleńskiego, jego narodowi lub organom władzy
Art.6 Z chwilą otrzymania obywatelstwa Obywatel otrzymuje numer paszportowy – służący do jego ewidencji

Art.7 Wzór paszportu ustanawia minister ds. Administracji w porozumieniu z ministrem ds. zagranicznych

Art.8 Wydział Wykazów Biura Narodowego (η Εβιδεντιασ τιμα απο Γραφεος Εφνοςος – i Ebidentias tima apo Grafeos Efnosos) prowadzi ewidencje danych obywatelskich
Art.9  Ewidencja gromadzi
1. Numer paszportowy
2. Imię i nazwisko
3. status cywilny
3.1. stan cywilny
3.2. dane o spokrewnieniu
4. dane o zatrudnieniu
5. dane o wykształceniu
Art.10 Imię i nazwisko winno mieć wydźwięk helleński i zgodny z zasadami publikowanymi przez Wydział Językowy Akademii Państwowej w Pailospolu; imię i nazwisko może być zmienione na wniosek obywatela złożony w Wydziale Wykazów Biura Narodowego. Wniosek winien być zgodny ze wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu ministra ds. Administracji
Art.11
1.  Małżeństwo może być zawarte pomiędzy dwójką obywateli Republiki (lub obywatelem i nie-obywatelem republiki) poprzez wspólne oświadczenie woli złożone w Wydziale Wykazów Biura Narodowego. Obwieszczenie woli wininno być zgodne ze wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu ministra ds. Administracji
2. Sąd Miejski może postanowić o ustaniu stosunków małżeństwa na wniosek jednego z małżonków. Parlament winien ustanowić przepisy szczegółowe w tej sprawie. Do tego czasu stosowane są zasady prawa Kodeksu Napoleona i Precedens Sądów Helleńskich z zastrzeżeniem prymatu dla Precedensu.
Art.12 Adopcji można dokonać na podstawie wspólnego oświadczenia woli złożonego w Wydziale Wykazów Biura Narodowego. Wzór oświadczenia ustanawia minister ds. Administracji (w rozporzadzeniu)
Art.13 Dane o zatrudnieniu są przekazywane przez przełożonego do Wydziału Wykazów Biura Narodowego w terminie maksymalnie 5 dni od rozpoczęcia, lub ustania stosunku pracy. Wzór oświadczenia i zakres wymaganych danych opracowuje minister ds. Ekonomii w rozporządzeniu

Art.14 Przepisy końcowe
1. Kto pozostawał w związku małżeńskim przed wejściem tej ustawy w życie nie jest zobowiązany do składania ponownego oświadczenia woli a jedynie do poinformowania o tym fakcie osobę odpowiedzialną za działalność Wydziału Wykazów Biura Narodowego
1a. Biurem Narodowym kieruje Dyrektor Biura Narodowego (Γραφεοσπριτος απο Φραφεος Εφνοςος), wybierany powołany przez ministra stosownego sprawom Administracji
1b. Dyrektor Biura Narodowego może powołać Dyrektorów Wydziałów (Τιμασπριτος)
2. Prawa obywatelskie i paszport otrzymują osoby które oddały głos w majowych wyborach parlamentarnych w 2021
3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w dzienniku ustaw. Przepisy wymagające przepisów szczegółowych zawartych w rozporządzeniach wchodzą w życie w chwili ogłoszenia rozporządzenia przez stosownego ministra

(-)Afrodos Olimpos Sigrafoi
[o Εφνεσπριτος]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *