Kategorie
Ustawy

Ustawa o wyborach do Parlamentu

sygnatura NO/01U/003/2021

Νομος απτο Σιζιτσισυφεσισ
Nomos apto Sizicisifesis nostimei
Ustawa o wyborach do Parlamentu

z dnia 12.04.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie
1. Określić zasady przeprowadzania wyborów parlamentarnych
2. Ustanowić instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów i stwierdzenie ich ważności
3. Ustalić kary za przestępstwa dokonane w procesie wyborczym

Art.2 Wybory parlamentarne są tajne, wolne, bezpośrednie, proporcjonalne i równe.
Art.3 Parlament wybierany jest na okres kadencji równej 70 dniom. Pierwszy dzień kadencji liczony jest od dnia następnego po dniu zakończenia kadencji uprzedniej
Art.4 Wybory parlamentarne powinny się odbyć nie później jak na tydzień przed dniem upłynięcia kadencji poprzedniego Parlamentu. Wybory ogłasza Prezydent Państwa, na nie później niż 10 dni przed ich przeprowadzeniem.
Art.5 Ogłaszając wybory Prezydent ogłasza także kalendarium wyborcze
Art. 6 Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Państwowy Arbitraż Wyborczy  Νοστιμειυας Διαιτισιυα Εφνεσδεσιεσ, w skrócie NDE (ΝΔΕ); skład NDE jest tożsamy ze składem o którym mowa w Ustawie o wyborach na urząd Prezydenta Państwa Z dnia 18.03.2021(art.7).
Art.7 NDE na nie później niż 5 dni przed wyborami ogłasza listy wyborcze i system przeprowadzenia głosowania
Art.8 Ogłaszając wyniki wyborów NDE uchwala także podział mandatów; mandaty wydzielone są pomiędzy komitety wyborcze zgodnie z metodą d’Honta w jednym ogólnonarodowym okręgu wyborczym
Art.9 Ważność wyboru stwierdza Sąd Najwyższy Republiki po rozpoznaniu skarg wyborczych.

Art.10 Celem ochrony demokratycznego przebiegu wyborów stosuje się zapisy Ustawy o wyborach na urząd Prezydenta Państwa Z dnia 18.03.2021(art.10).

(-) Afrodos Olimpos Sigrafoi
[ο Εφωεσπριτος]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *